Od 2018 r. podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że zaliczka na podatek dochodowy staje się obowiązkowa dopiero w momencie, gdy osiągnie ona kwotę 1000 zł. Wpłata do urzędu skarbowego nie będzie zatem obowiązkowa w sytuacji, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę już wpłaconych zaliczek, nie przekroczy 1000 zł.

Zmiana ta de facto nie powoduje zmniejszenia sumy obciążenia podatkowego, a umożliwia jedynie przesunięcie w czasie (nawet o kilka miesięcy) terminu płatności zaliczen na PIT, jeśli zaliczki te są w kolejnych miesiącach odpowiednio niskie. Rozwiązanie to stanowić będzie zatem ułatwienie dla małych przedsiębiorców, którzy nie będą zmuszeni do natychmiastowego odprowadzenia zaliczek w niewielkich kwotach.

Co istotne, nowe rozwiązanie jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca będzie miał prawo do skorzystania z takiego odroczenia, ale nie będzie do niego zobowiązany.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Nowe rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. W przypadku dochodów uzyskiwanych z innych tytułów, zaliczki muszą być uiszczane na dotychczasowych zasadach.

Opisywany mechanizm, który obowiązywać będzie od stycznia 2018 roku, dotyczyć będzie zarówno zaliczek na PIT, jak i zaliczek na CIT. Nie ma przy tym znaczenia, czy zaliczki opłacane są w okresach miesięcznych czy też kwartalnych.

Co jednak istotne, w przypadku podatników PIT, możliwość nieopłacenia niskiej zaliczki dotyczyć będzie jedynie przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz tych, korzystających z liniowej stawki 19%. Z nowych przepisów nie skorzystają jednak osoby rozliczające podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz Ci, którzy wybrali opłacanie zaliczek w formie uproszczonej.