Status małego podatnika

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Kwotę tę przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł. Na 2018 limit – przeliczony po kursie z 2.10.2017 – wynosi 5 176 000 zł i jest nieco wyższy niż obowiązujący na 2017 (5 157 000 zł). Projektowane jest jednak podniesienie go do 2 mln euro (ale tylko w updof i updop), co oznacza, że w 2018 z przywilejów przysługujących małym podatnikom w PIT i CIT mogłyby skorzystać firmy, których przychody nie przekroczyły 8 627 000 zł.

Te przywileje to: możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał, jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis i 15% stawka CIT. Natomiast na gruncie VAT status podatnika pozwala na rozliczanie VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, i kwartalne wpłaty VAT.

Ustawa o VAT przewiduje także odrębny limit dla tzw. małych pośredników – maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze.

Wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą VAT) za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro. W 2018 za małego pośrednika jest więc uznawany podatnik, którego sprzedaż w 2017 zmieściła się w kwocie 194 000 zł (na 2017 limit wynosi 193 000 zł).

Przekroczenie limitu sprzedaży w trakcie roku powoduje utratę statusu małego podatnika i związanych z tym przywilejów na gruncie:

  • podatków dochodowych – dopiero od następnego roku podatkowego,
  • VAT – począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym kwota ta została przekroczona.

Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik jest uprawniony m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. W 2018 jest to 216 000 zł (w 2017 limit wynosi 215 000 zł).

Transakcje gotówkowe

Limit transakcji gotówkowych w 2018 wynosi 15.000,00 z - art.22 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana wprowadzona w 2017 roku obowiązywać będzie także w kolejnym roku.

Zwolnienie podmiotowe

Limit zwolnienia przedmiotowego VAT w 2018 roku zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie czyli 200.000,00 zł skali roku – art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnicy zastanawiając się nad tą opcją muszą pamiętać o wyłączeniach określonych przez ustawodawcę i o modelu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2018 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2017 (w rozumieniu art. 14 updof, czyli w kwocie netto, bez należnego VAT) nie przekroczy 250 000 euro (bez zaokrągleń). Po przeliczeniu jest to 1 078 425 zł (na 2017 było 1 074 400 zł).

Ryczałt można w 2018 wpłacać co kwartał, jeśli przychód osiągnięty w 2017 nie przekroczy 107 842,50 zł (równowartość 25 000 euro na 2017 wynosiła 107 440 zł).

 

Limity podatkowe na 2018 rok

Czego dotyczyLimit w euroKwota w zł*
Status małego podatnika (CIT, PIT, VAT)1 200 000
2 000 000**
5 176 440
8 627 000
Status małego pośrednika VAT45 000194 000
Jednorazowa amortyzacja50 000216 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie)2 000 0008 627 400
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych250 0001 078 425
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych25 000107 842,50