Niepełnosprawny przedsiębiorca może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wniosek w tej sprawie może jednak złożyć dopiero po ich opłaceniu w całości.

Zgodnie z art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wysokość tej refundacji zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności. PFRON zwraca:

- 100 proc. obowiązkowych składek – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,

- 60 proc. tych składek – gdy przedsiębiorca ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- 30 proc. składek – w przypadku legitymowania się lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wniosek o refundację z PFRON przedsiębiorca powinien składać do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia tego wniosku przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Wniosek o wypłatę refundacji składek przedsiębiorca przekazuje w formie elektronicznej przez teletransmisję. Może go też złożyć w formie dokumentu pisemnego.

Po otrzymaniu tego wniosku PFRON sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ciągu 14 dni informuje o tym wnioskodawcę i wzywa go do ich usunięcia, wyznaczając czas na to, wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia; następnie ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł. PFRON w dalszej kolejności ustala kwotę przysługującej refundacji składek i przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. Na koniec wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Kwotę refundacji PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.