Z dniem 01 stycznia 2017 obowiązują znowelizowane przepisy podatkowe, które mają na celu wyeliminować sporą część transakcji gotówkowych zawieranych pomiędzy firmami. Transakcje takie, w wartości przekraczającej 15 000 zł, zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.

Od 01 stycznia 2017 r. ustawodawca zmniejsza limit transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które mogą być realizowane z pominięciem rachunku bankowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 tejże ustawy, limit kwotowy dopuszczający możliwość regulowania płatności pomiędzy przedsiębiorcami w formie gotówkowej (czyli bez pośrednictwa rachunku płatniczego) będzie wynosił 15 000 zł (obecnie jest to 15 000 euro), przy czym transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Bat w kosztach uzyskania przychodu

Poza obniżeniem limitu transakcji gotówkowych, ustawodawca zdecydował się także na wprowadzenie ujemnych skutków podatkowych wobec podatników, którzy do powyższego nie będą się stosować. Co przy tym niezwykle istotne, kształt nowych regulacji zdaje się wskazywać, że nie wyłączają one z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność dokonaną z pominięciem rachunku płatniczego, jeżeli tylko jest ona dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł.
W związku z tym gotówkowo od przyszłego roku będzie można regulować jedynie te transakcje, których wartość nie przekracza 15 000 zł.

Przykład
Wartość transakcji wynosi 20 000 zł netto (VAT podlega odliczeniu). Kwota 8 000 zł została zapłacona gotówką, zaś 12 000 zł przelewem bankowym. W takim przypadku podatnik do kosztów uzyskania przychodu w 2017 r. zaliczy jedynie kwotę 12 000 zł (a więc uregulowaną przelewem).
Z kosztów podatkowych zostanie natomiast wyłączona kwota 8 000 zł.

Ważna wartość brutto transakcji

Przy ustalaniu, czy dana transakcja powinna być uregulowana za pośrednictwem rachunku płatniczego (a więc czy przekracza limit 15 000 zł) należy brać pod uwagę kwotę brutto a nie netto (a więc łączną wartość, którą trzeba uregulować kontrahentowi; nawet wówczas, gdy VAT podlega odliczeniu).
Powstaje przy tym wątpliwość co w sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji brutto (a więc z podatkiem VAT) przekroczy limit 15 000 zł (gdzie VAT podlega odliczeniu), zaś kwota netto będzie mieściła się w tym limicie, zaś zapłata nastąpi w gotówce (z pominięciem rachunku płatniczego)? Wartość kosztu podatkowego w takim przypadku bowiem nie przekracza wskazanego progu.

Dla przykładu załóżmy, że wartość brutto transakcji wynosi 17 835 zł, w tym wartość netto 14 500 zł, podatek VAT (23%) 3 335 zł.
Przedsiębiorca gotówką zapłacił kwotę 5 000 zł, a przelewem bankowym resztę, czyli 12 835 zł. Czy w takim przypadku jest on obowiązany do ograniczenia kosztów uzyskania przychodu?

Wydaje się że tak. Wartość transakcji bowiem przekracza kwotę 15 000 zł. Zapewne organy podatkowe w takim przypadku będą nakazywały na podstawie tzw. metody „w stu” ustalić, jaka część kwoty zapłaconej w gotówce przypada na wartość netto.
W kwocie 5 000 zł zapłaconej gotówką VAT (wg stawki 23%) wynosi 934,96 zł. W związku z tym do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczyć kwoty (5 000 zł - 934,96 zł) 4 065,04 zł.

żródło: egospodarka.pl

Klienci biura rachunkowego CHERRY POINT nie musza obawiać się zmian 2017 - jesteśmy na bieżąco !!!!!